គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មី និងអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩-២០២០

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១​ |
    សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មី និងអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩-២០២០ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មី និងអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩-២០២០

    ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​កំណត់ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ​ថ្មីដោយ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ពីការអង្គេតសេដ្ឋកិច្ច សង្គម​កិច្ច​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩-២០២។ ខ្សែបន្ទាត់​ភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិ​សម្រាប់​កម្ពុជា​មានចំនួន ១០ ៩៥១រៀល ក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ។

    អត្ថបទទាក់ទង