គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

    រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសបន្តអនុវត្ត​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ​ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

    ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២​ |
    រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសបន្តអនុវត្ត​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ​ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសបន្តអនុវត្ត​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ​ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

    រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុង​អំឡុង​ពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ និងការរៀបចំ​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​ជូន​គ្រួសារ​ងាយ​រង​ហានិភ័យ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធអតិផរណា។

    អត្ថបទទាក់ទង