គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកែប្រែ និង​ដំឡើង​ប្រាក់​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ​សម្រាប់​អតីត​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល​ និង​អតីត​យុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភជូនអ្នកបម្រើជនពិការ និង​ជន​បាត់បង់​សមត្ថ​ភាពការងារ​ថ្នាក់​ទី១

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ |
  រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកែប្រែ និង​ដំឡើង​ប្រាក់​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ​សម្រាប់​អតីត​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល​ និង​អតីត​យុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភជូនអ្នកបម្រើជនពិការ និង​ជន​បាត់បង់​សមត្ថ​ភាពការងារ​ថ្នាក់​ទី១ រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យកែប្រែ និង​ដំឡើង​ប្រាក់​របប​សន្តិសុខ​សង្គម ​សម្រាប់​អតីត​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល​ និង​អតីត​យុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភជូនអ្នកបម្រើជនពិការ និង​ជន​បាត់បង់​សមត្ថ​ភាពការងារ​ថ្នាក់​ទី១

  ភ្នំពេញ​៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញ​អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់​អតីត​មន្ត្រី​រាជការស៊ីវិល និង​អតីត​យុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភអ្នកបម្រើជូនជនពិការ និង​ជន​បាត់​បង់​សមត្ថភាព​កា​រងារថ្មាក់ទី១។

  យោងតាម មាត្រា១- ​របបសន្តិសុខ​សង្គម​ប្រចាំ​ខែ​សម្រាប់​អតីត​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល​ និង​អតីត​យុទ្ធជន ត្រូវបានកែប្រែ និងដំឡើងដូចខាងក្រោម៖

  កម្រិត១: របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែបច្ចុប្បន្នទាបជាង ឬស្មើ ៦៧០ ០០០​(ហុកសិបប្រាំពីរម៉ឺន)​រៀល ត្រូវបន្ថែម​ឱ្យ​ដល់ត្រឹម ៦៩០ ០០០(ហុកសិបប្រាំបួនម៉ឺន)រៀល ក្នុង១(មួយ)ខែ

  កម្រិត២: របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែបច្ចុប្បន្នក្នុងចន្លោះចាប់ពី ៦៧០ ០០១(ហុកសិបប្រាំពីរម៉ឺនមួយ)រៀល ដល់ត្រឹម ៨០០ ០០០(ប៉ែតសិបម៉ឺន)រៀល ត្រូវផ្តល់ជូនបន្ថែមចំនួន ២០ ០០០| (ពីរម៉ឺន)រៀល ក្នុង១(មួយ)ខែ

  កម្រិត៣: របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែបច្ចុប្បន្នក្នុងចន្លោះចាប់ពី ៨០០ ០០១(ប៉ែតសិបម៉ឺនមួយ)រៀល ដល់ ៨១០ ០០០(ប៉ែតសិបមួយម៉ឺន)រៀល ត្រូវបន្ថែមឱ្យដល់ត្រឹម ៨២០ ០០០(ប៉ែតសិបពីរម៉ឺន)រៀល ក្នុង១(មួយ)ខែ

  កម្រិត៤: របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែបច្ចុប្បន្នចាប់ពី ៨១០ ០០១(ប៉ែតសិបមួយម៉ឺនមួយ)រៀលឡើងទៅ ត្រូវផ្តល់ជូនបន្ថែមចំនួន ១០ ០០០(មួយម៉ឺន)រៀល ក្នុង១(មួយ)ខែ។

  អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនដែលទទួលបានការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែ ក្នុងកម្រិតណាមួយខាងលើរួចមកហើយ មិនអាចទទួលបានកម្រិតផ្សេងទៀតឡើយ។

  មាត្រា២ – ចំពោះជនពិការ និងជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារថ្នាក់ទី១ ដែលបានធ្វើសមាហរណកម្មមុនឆ្នាំ២០១៥ ត្រូវបានបន្ថែមរបបឧបត្ថម្ភជូនអ្នកបម្រើក្នុង១នាក់ ២០០ ០០០(ម្ភៃម៉ឺន)រៀល ក្នុង១ខែ។

   

  អត្ថបទទាក់ទង