គេហទំព័រនេះនឹងដំណើរការកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើអ្នកដាក់អោយដំណើរការ JavaScript
សំឡេងសន្តិភាព

  Cambodia’s Rice Exports to Australia Up by 53 Percent in First 10 Months

  ដោយ៖ យូ វីរៈ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​ |
  Cambodia’s Rice Exports to Australia Up by 53 Percent in First 10 Months Cambodia’s Rice Exports to Australia Up by 53 Percent in First 10 Months

  Cambodia exported a total of 25,994 tonnes of milled rice to Australia in the first ten months of this year, a 53 percent increase compared to the same period last year.

  This is a significant rise, especially for organic and sustainable rice (SRP: Sustainable Rice Platform), Song Saran, President of the Cambodia Rice Federation (CRF), told Pablo Kang, Ambassador of Australia to Cambodia during his recent visit to rice silo and mill of Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd. in Kampong Thom province.

  It is a pride that the Australian government has supported Cambodia’s rice sector, said CRF, continuing that in addition to the increase in rice export, a number of Australian companies have been interested in investing in the rice sector in the Kingdom.

  Cambodia exported 536,305 tonnes of milled rice in the first ten months of 2020, a year-on-year increase of 17.11 percent, generating $366.44 million as income.

  According to CRF, within the 10-month period, China and other Autonomous territories (Hong Kong, Macau, Taiwan) take 36 percent of overall export, 27 countries in Europe 32 percent, 6 ASEAN members 13 percent, 10 countries in Africa 9 percent, countries in Asia-Oceania (especially Australia and New Zealand) 6 percent, Dependent territories/department of overseas countries 2 percent, and countries in North America and Asia-Middle East take the rest 2 percent. Khmer Post

  អត្ថបទទាក់ទង